آرین تکنیک

برای حمام و سرویس بهداشتی بهتر است از کفشور خطی استفاده شود یا کفشور نقطه ای؟

برای حمام و سرویس بهداشتی بهتر است از کفشور خطی استفاده شود یا کفشور نقطه ای؟ آرین تکنیک